Kallelse till Brf. Disponentparken 2 Föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 kallar härmed till den årliga föreningsstämman, måndagen den 13 november klockan 19:00-20:00 på Näsby förskola (Ormestagatan 11, 702 83 Örebro).

Medlemmar i bostadsrättsföreningen bör delta på stämman
Du som bor på Björkmansgatan 14, 16 eller 18 är medlem i bostadsrättsföreningen i och med att du har köpt en lägenhet och bor här. Som medlem i föreningen rekommenderar vi att du deltar på föreningens stämma som hålls före december månads utgång varje år. På föreningens årsstämma går vi igenom vad som har hänt under året, granskar föreningens årsredovisning och väljer in ny styrelse för bostadsrättsföreningen. Du har även möjlighet att ställa frågor till styrelsen efter stämman.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och det är därför viktigt att föreningens medlemmar deltar på stämman. Exempel på beslut som kan tas under en stämma är hur föreningens pengar ska användas, till åtgärder i husen eller investeringar för föreningen. Vi hoppas så många som möjligt av våra medlemmar kan delta på stämman i år. Har du några frågor gällande bostadsrättsföreningen eller stämman, så kan du kontakta styrelsen via mejl: info@brfdisponentparken2.se.

Bostadsrättsföreningens årsredovisning 2022/2023
Årsredovisningen finns nu uppladdad på hemsidan under fliken dokument: www.brfdisponentparken2.se/dokument, där du kan ladda ned och läsa den. Önskar ni få en utskriven kopia av årsredovisningen, kontakta då styrelsen via mejl.

Direktlänk: Brf Disponentparken 2 Årsredovisning 2022-07-01 – 2023-06-30

Dagordningen för föreningsstämman

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Val av sekreterare vid stämman.
 5. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens årsredovisning.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Val av valberedning för kommande år.
 17. Inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Stämmans avslutande.

Vi ses på stämman!

Vänliga hälsningar från Styrelsen genom
Jonas Arvidson (ordförande, hus 16), Ann-Sofie Edwards (ledamot, hus 18), Gustav Lundegårdh (ledamot, hus 18), Josefin Tjernlund (ledamot, hus 18), Adam Wigertz (ledamot, hus 16) och Tove Arvidsson (suppleant, hus 16).

2023-10-27, Örebro