Brandsäkerhet inom Bostadsrättsföreningen

En av de tråkigaste och mest förödande saker som kan hända i en bostadsrätt är att det börjar brinna, speciellt om det är ett flerbostadshus då risken är stor att branden kan sprida sig ytterligare i huset och till närliggande lägenheter. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är ägare av fastigheten och/eller nyttjanderättsinnehavaren (lägenhetsinnehavaren) skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Det är därför viktigt att alla medlemmar och boenden i bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 gör vad man kan för att se till att minska brandrisken och, om olyckan skulle vara framme, kan hantera en brand.


Allmänna utrymmen

I våra allmänna utrymmen som exempelvis trapphusen, hissarna och entréerna får inga föremål ställas/förvaras då trapphus i flerbostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. Ingen förvaring av cyklar, barnvagnar eller dylikt är tillåtet i allmänna utrymmen som i trapphusen eller på vinden utanför medlemmarnas enskilda förråd. Vi avråder även medlemmarna från att ha dörrmattor utanför sin lägenhetsdörr då detta klassificeras som brännbart material. Tanken är att mattan innanför ytterdörren ska användas så att inget skräp eller smuts ska komma in i huset och inga andra dörrmattor ska behövas.


Grillning på balkong/uteplats

På våra balkonger och uteplatser är det inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill då detta kan ses som en brandfara och leda till kraftig rökbildning. Enligt brandsäkerheten och brandkårens rekommendationer får man endast grilla med elgrill på balkongen/uteplatsen.


Brandvarnare och annan utrustning

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare, de mindre lägenheterna med 2 RoK är utrustade med en och de större lägenheterna med 3 RoK är utrustade med två. Det är den boendes ansvar att sköta om brandvarnaren och se till att den fungerar. Som boende ska du se till att testa brandvarnaren (helst en gång i månaden) för att se till att den fungerar och även byta batteri i brandvarnaren vid behov. Brandvarnare installerade i våra hus är av modell CHOR från ICAS fire & security. För att testa brandvarnaren trycker du på den transparenta knappen i mitten. Brandvarnaren drivs av ett 9V batteri.

Vi rekommenderar även alla våra medlemmar att ha ytterligare utrustning i sin bostad som exempelvis brandsläckare och brandfilt. Brandsläckare av typen pulver rekommenderas då den släcker alla typer av bränder.


Lämna inte tända ljus eller spisen obevakad

Ett par av de vanligaste orsakerna till brand startar från levande ljus eller från spisen. Se alltid till att släcka ljusen innan du lämnar lägenheten och gå inte ifrån spisen medan du använder den.

För mer information och tips gällande brandsäkerhet gå in på brandskyddsföreningens hemsida: https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/