Sök till bostadsrättsföreningens styrelse

Det har blivit dags att välja in en ny styrelse till vår bostadsrättsförening Disponentparken 2. Vi behöver därför få in intresseanmälningar och nomineringar på medlemmar i vår förening som kan tänka sig vara med i styrelsen under kommande kalenderår (2023).

Vad gör man som medlem i styrelsen?

De som sitter i styrelsen är invalda av föreningens medlemmar (det vill säga DU) och det är styrelsens uppdrag att företräda deras frågor och arbeta för föreningens bästa. Styrelsens viktigaste uppdrag är av den anledningen att sköta och ansvara för föreningens organisation och den löpande förvaltningen. Styrelsen skall se till så att föreningens fastigheter och övriga kapital förvaltas på ett klokt sätt, detta i samråd med föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare. Alla, oavsett tidigare erfarenhet, kan bidra till styrelsen.

Hur mycket arbete innebär det att vara med?

Upplägget har tidigare sett ut så att styrelsen haft ett styrelsemöte i månaden. Under mötet förs protokoll om pågående ärenden samtidigt som nya punkter diskuteras och dokumenteras. Utöver de månatliga styrelsemötena ingår även ett ansvar över föreningens gemensamma mail. Detta uppdrag roteras vanligen mellan styrelsens medlemmar. Uppskattningsvis omfattar uppdraget som styrelsemedlem i genomsnitt fem timmar per månad. Mängden arbetstid beror självklart på hur många uppdrag/aktiviteter som styrelsen åtar sig samt hur många ledamöter som finns i styrelsen.

Vem ska jag kontakta?

Om du är intresserad av att vara med i bostadsrättsföreningens styrelse, eller har andra frågor gällande detta, kontakta styrelsen via mejl (info@brfdisponentparken2.se) eller ta kontakt med föreningens valberedning: Torbjörn Larsson (Hus 16).