Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Disponentparken 2 kallar härmed till den årliga föreningsstämman, måndagen den 5 december klockan 19:00-20:00 på Näsby förskola (Ormestagatan 11, 702 83 Örebro). Då Disponentvillan har blivit såld kan vi inte längre ha stämman där, utan vi kommer istället vara i Näsby förskolas matsal.  

Medlemmar i bostadsrättsföreningen bör delta på stämman

Du som bor på Björkmansgatan 14, 16 eller 18 är medlem i bostadsrättsföreningen i och med att du har köpt en lägenhet och bor här. Som medlem i föreningen rekommenderar vi att du deltar på föreningens stämma som hålls i december varje år. På stämman går man igenom vad som har hänt under året, granskar föreningens årsredovisning och väljer in ny styrelse för bostadsrättsföreningen. Du har även möjlighet att ställa frågor till styrelsen efter stämman. 

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och det är därför viktigt att föreningens medlemmar deltar på stämman. Exempel på beslut som kan tas under en stämma är hur föreningens pengar ska användas, till åtgärder i husen eller investeringar för föreningen. Vi hoppas så många som möjligt av våra medlemmar kan delta på stämman i år. Har du några frågor gällande bostadsrättsföreningen eller stämman, kontakta styrelsen via mejl.

Delta på stämman på Näsby förskola eller digitalt via ZOOM

Vi välkomnar alla medlemmar till Näsby förskola för att delta på stämman, för de medlemmarna som inte har möjlighet att komma till förskolan och delta på plats finns möjligheten att delta på distans via det digitala verktyget ZOOM. Om du deltar via ZOOM är det viktigt att du skriver in ditt namn och lägenhetsnummer, så vi kan fastställa en korrekt röstlängd. Anslut gärna till mötet vid 18:45 så att vi kan starta mötet vid utsatt tid som planerat. 

Inbjudan/länk till föreningsstämman: https://us06web.zoom.us/j/87102345904?pwd=a0xzbFBQOHNwWWdVbWh6KzZ4SEtVZz09

Mötes ID: 871 0234 5904

Lösenkod: (Koden finns utskriven på kallelsen som skickats ut i pappersform via postfacken)

Bostadsrättsföreningens årsredovisning 2021/2022

Årsredovisningen finns uppladdad på bostadsrättsföreningens hemsida under ”Dokument” och kan därifrån även laddas ner. Du kan också komma direkt till årsredovisningen genom att klicka här. Önskar ni få en utskriven kopia av årsredovisningen kontakta styrelsen via mejl.

Dagordningen för föreningsstämman

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Godkännande av dagordning. 
 3. Val av ordförande vid stämman. 
 4. Val av sekreterare vid stämman. 
 5. Val av en justerare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. 
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 7. Fastställande av röstlängd. 
 8. Styrelsens årsredovisning. 
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 11. Beslut om resultatdisposition. 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
 13. Arvode åt styrelsen och revisor. 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 15. Val av revisor. 
 16. Val av valberedning för kommande år. 
 17. Inkomna motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Stämmans avslutande.